注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小 小 向 日 葵

五(1)班的快乐日记

 
 
 

日志

 
 

5—8单元看拼音写词语  

2015-06-16 13:31:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第五单元词语练习卷

班级            姓名             成绩          

jìng  zi   yǎng liào    zì  háo     zú gòu     wú  biān  wú  jì

(         )(           )(         )(         )(                   )

dān xīn    téng   ài    sōng  sǎn    duō kuī   pū   tiān   gài dì

(         )(           )(           )(         )(                  )

wěi  qū   zǒu  yí  tàng  xiàn jìn   guān  bì   xùn  sù   jiù yuán

(         )(            )(         )(         )(         )(         )

huò  wù   hǎi   ōu   shū  sòng   yáo  yuǎn    máng máng    bǎo   hù

(        )(         )(         )(           )(           )(         )

sēn   lín    pèi  fu   jiū  jìng  tán  huà   jiàn jiàn   wèi  yǎng

(          )(         )(         )(         )(         )(          )

dīng zhù   gēn zōng   jiān  shì   lì  hài    qì  xiàng  wèi  xīng

(        )(          )(         )(         )(                      )

fēng  kuáng   nù   hǒu   láo  gù   xiè  qì   tán  xiào  fēng  shēng

(             )(        )(        )(        )(                      )

jiàn  shè    bào  tiào  rú  léi   yù  nàn    suí  jí   téng  ài

(           )(                   )(         )(        )(         )

shā mò zhī zhōu   rěn rǔ fù zhòng   shǐ zhōng rú yī  fēi shā zǒu shí

(                )(                )(               )(              )

  zhì zài qiān lǐ   yì wú fǎn gù    jiān dìng bù yí  zì qiáng bù xī

(                 )(             )(                )(               )

第六单元词语练习

班级     姓名      成绩          

chuí diào     yú  gōu   yú   gān    sī  háo     yè   mù   chū   chuí

(         )  (        ) (        ) (         ) (                     )

yǔn   xǔ   jiān   dìng   míng  kè     bì  xū     zhǎn  dīng  jié  tiě

(         )  (        ) (           ) (         ) (                   )

dī   chén     tāng   mǔ   guī  ding    tuō  chū        kǎi  bā   bó

(         )  (          ) (         ) (          ) (                   )

cōng  lǜ     bǔ   shā    dī   fang   rǎn  bìng    shēng   jī  bó   bó

(         )  (          ) (         ) (         ) (                    )

tè   yì      dàn   xī    chuán   rǎn    jū  rán     xuè  pō  xiāo  tuì

(         )  (          ) (           ) (         ) (                   )

  jī   è       bēi   cǎn   cí    ài      fù   zá      táo   xíng  zhī

(         )  (          ) (         )  (         ) (                   )

wén  yíng     fǔ   mō    bǎo   chí    jié   gòu  chéng  qiān  shàng wàn

(         )  (          ) (         )  (         ) (                    )

rù   shén    zhǎng  wò   gēn   jù    zhēng  qiǎng   qī  zuǐ   bā   shé

(          ) (          ) (         )  (           ) (                   )

                     三年级下册第七单元词语卷

班级               姓名                  成绩             

bí shǒu    yá chǐ   qīnɡ xínɡ   zhǎn chì ɡāo fēi   mí tuán   mào mì

       )(      )(          )(             )(        )(       

xiōnɡ měnɡ  wànɡ ér shēnɡ wèi  liǎnɡ yì nián   dào chù   màn yóu  lì jiàn

       )(                )(           )(       )(      )(     

diào qiáo   fēi chánɡ xiōnɡ měnɡ   qiān qí bǎi ɡuài    pánɡ rán dà wù

       )(                   )(               )(               

jiàn bǎn   fēnɡ lì wú bǐ   bái mánɡ mánɡ   xǐ yínɡ yínɡ    tián sī sī

       )(            )(             )(            )(          

bái shēnɡ shēnɡ   shǎ hū hū   xiānɡ pēn pēn   huái xiānɡ   chǎo zhī mɑ

              )(         )(            )(        )(           

shān shān wā wā   jiān tóu   kuà zhe lán zi  dùn shí  bàn fàn  yáo yáo bǎi bǎi

            )(       )(          )(       )(     )(          

xián cài  hái dǐ shì jiè  qiè qiè sī yǔ  wānɡ wānɡ jiào  wēi xiǎn   jī ròu

      )(          )(            )(            )(      )(     

shēn suō  chánɡ tú lǚ xínɡ   jiǎ fānɡ   mì fēnɡ  ɡōnɡ jī  yù dào  jù jí

      )(              )(       )(      )(      )(     )(    

pá xínɡ   jǐnɡ sè qí yì  wù chǎn fēnɡ fù   bō tāo xiōnɡ yǒnɡ   pēn shuǐ

      )(            )(             )(                )(       

miǎn fèi   jiǎn dāo  shānɡ liɑnɡ  qiān xīn wàn kǔ  fān shān yuè lǐnɡ  qī hēi

     )(       )(         )(            )(             )(    

shuǐ xìnɡ   yīnɡ xiónɡ  qīnɡ shān huán bào  shù mù cōnɡ lónɡ  duǒ cánɡ

       )(         )(                 )(              )(       

ā lǐ shān  yòu lèi yòu è  yān bō hào miǎo  yí bì wàn qǐnɡ  yóu rén rú zhī

       )(          )(             )(             )(           

tán xiào fēnɡ shēnɡ     yì fān fēnɡ shùn     fēnɡ pínɡ lànɡ jìnɡ

                                                    

ōu shuǐ xiànɡ yī       hǎi bō bù jīnɡ

                                

                       三年级下册第八单元词语卷

    班级          姓名           成绩           

yù  yán   yà  miáo zhù zhǎng  bā  wàng  jiāo  jí  zhōng yú

      )(                )(        )(       )(      

jí  máng   jīn pí  lì jìn   xìng zhì bó bó    bái  fèi

      )(              )(               ) (     

nà  mèn  kū  sǐ   yù bàng xiāng zhēng  hé  bàng  hé tān

      )(      )(                  )(       )(     

shài tài yáng  zhuó ròu   wēi  xié  děng zhe qiáo  bùjīn

           )(       )(        )(           )(     

háo  bú shì ruò   dé yì yáng yáng    xǐ xiào  yán  kāi

             )(                )(                 

zhuō zhù  yòng jìn lì qì   zhēng lùn  dà  yàn  chōng jī

      )(             )(         )(       )(     

huǒ kǎo   bù yǐ wéi  rán   zhēng biàn   fú  qì   píng  lǐ

      )(             )(           )(      )(     

yān xūn  huǒ liǎo   pí xiāng  ròu nèn   zhēng lùn bù  xiū

                                )(                

jiàn  yì  pōu  kāi  wú yǐng wú zōng  gǎn  xiǎng  làng fèi

      )(       )(              )(         )(     

guān jiàn   jù  jīng huì shén   wèi  dào  shí jī  zàn  xǔ

        )(                 )(       )(      )(     

jiǎn zhī  yuǎn  jìn wén míng  mǎn huái  hào  qí   kā  chā

      )(                 )(                )(       

huī wǔ   zháo  jí  yí huò   cū zhuàng  xī shōu  yíng yǎng

      )(       )(       )(        )(      )(      

fēng zhǎng  duó  zǒu  fǔ  mō  chōng mǎn  xìn xīn   nóng yù

        )(       )(      )(                 )(     

jiāng xìn jiāng  yí  huān tiān xǐ dì   fēi  wǔ   bēn  pǎo

                 )(              )(        )(      

xī  xì  pàn wàng  guà mǎn  chéng shú  guāng xiān hóng rùn

      )(      )(       )(      )(                  

yà  miáo  zhù zhǎng  bēi gōng shé yǐng  táng láng bǔ chán

                 )(                )(                

yù  bàng xiāng zhēng  zhèng rén  mǎi  lǚ   yè gōng hàolóng

                 )(                 )(               

hú jiǎ  hǔ wēi    qián lǘ  jì qióng

             )(                


  评论这张
 
阅读(44)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017