注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小 小 向 日 葵

五(1)班的快乐日记

 
 
 

日志

 
 

1—4单元看拼音写词语  

2015-06-16 13:25:30|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

             

班级            姓名            得分        

qí yì de jǐng xiàng  jù lóng  lián mián qǐ fú  qū zhé wān yán

(                  )(       )(              )(               )

wàn lǐcháng chéng  pǔ xiě  bù xiǔ de shī piān   rén jiān qí jì

(                 )(       )(                 )(             )

zhōng huá mín zú  zǔ xiān  piāo luò yín guāng shǎn shǎn  jià shǐ

(               )(       )(       )(                 )(      )

chuàng zào  chóu dài  liáo kuò   jīng yíng de zhēn zhū  hǎi guī

(          )(        )(        )(                   )(      )

máng máng nán shā  hào hàn de dà hǎi   lán sè bǎo kù   bù jǐn

(                )(                )(             )(        )

fēng fù yòng zhībù jié zēng mǔ àn shā  hé bì kuàng chǎn zī yuán

(      )(            )(             )(      )(               )

qīng chè míng liàng  xīn kuàng shén yí  bì bō hào miǎo  dǎo yǔ

(                 )(                )(              )(       )

nán shā hǎi yù  shuǐ tiān xiāng lián  xīng luó qí bù  lú shān

(              )(                 )(              )(       )

bó jī fēng làng nán yǐ jì shǔ  wèi wéi zhuàng guān  pù bù sì hū

(            )(            )(                  )(     )(     )

biàn huàn wú cháng  téng yún jià wù  piāo piāo yù xiān  jìxiédài

(                )(              )(               )(        )

qiān zī bǎi tài  lǒng zhào  mí màn shān gǔ  zhē dǎng shān fēng

(            )(        )(               )(                 )

sì tí shēng fēng  piāo fú yún zhē wù zhào  liú lián wàng fǎn

(              )(      )(              ) (               )

lǚ yóu shèng dì shùn xīwàn biàn  jù dà de tiān mù yì lǚ qīng yān

(            )(              ) (              )(             )

yí xiè qiān lǐ fēng yún biàn huàn ruòyǐn ruò xiàn qìxiàng wàn qiān

(           ) (               )(             )(              )

qí fēng yì lǐng  bái yún cāng gǒ

(             )(               )

三年级语文第二单元词语练习

kuà lán   shē wàng  jué sài  xī là  yǎ diǎn  yáo bù kě jí

(         )(        )(       )(     )(       )         

guó jì yǐn yuē chéng jì jì lù nà hǎn  fēng chí diàn chè 

(      )(      )(        )(     )(     ) (                )

jiān bìng jiān dāng chū   pèng miàn    zhù hè   shèng yú

(          )  (        )  (        )(         )(       )

bái gē  jiǎn shí  āi shāng  piāo piāo yōu  yōu   zhōng shí

(     )(        )(        )(                   )(        )

rèn hé  jiān nán xiǎn zǔ  chuán dì xìn xī  lán tiān xìn shǐ

(     )(                )(               )(               )

pàn wàng  chì bǎng  tuō qǐ  shī zhǎn  xiàng wǎng pěng chǎng

(       )(        )(      )(        )(         )(         )

zhù fú  hóng yàn yàn  fǔ shì  zhāi jì  huáng kǒng  hú xiàn

(     )(            )(      )(       )(          )(      )

zhuō ná   bù zhī suǒ cuò  shě bù dé  qīng xiāng  dǒng shì

(      )(              )(         )(          )(        )

rě shì shēng fēi  shǎn dòng  róng bù  yǒu gēn yǒu dǐ

(               )(         )(       )(               )

yǒu lì kě tú  yǒu jī kě chéng  yǒu shǐ yǒu zhōng  yáng tái

(           )(               )(                 )(       )

yǒu kǒu nán yán  yǒu shì wú kǒng  yǒu qiú bì yìng qīng chén

(              )(               )(               )(       )

yǒu zhì jìng chéng  zhàn lán  cuì lǜ  yìcóng yuèjì 

(            )    (        ) (       )  (            )


           三年级语文第三单元周末练习卷

zàng mín  jū zhù dì qū  yí duàn shí jiān  lòu miàn  chūn gēng

(        )(             )(              )(        )(         )

hú tu  ái è   jìn xīn jìn lì rè huǒ cháo tiān  bō zhǒng  fān yì

(      )(     )(           )(               )(        )(      )

píng píng zhǎn zhǎn  zhū zǒng sī lìng  gān gān jìng jìng  gǎn jī

(                 )(                )(               )(      )

dòng  yuán  táng  dài  lú lún  zǔ hé  shí qī  shén yǒng wú bǐ

(          )(         )(      )(      )(      )(              )

 xún luó sì chù sōu xún  yǐng yǐng chuò chuò  niān gōng dā jiàn

(      )(             )(                  )(                 )

 lā kāi yìng gōng  jīng dāi  zhā jìn  biān jìng  xiū zhěng yàn huì

(              )(        )(       )(        )(        )(      )

chū mò tàn wàng  nán chāng  téng wáng gé xù qìng hè wén zhāng

(     )(        )(         )(               )(      )(        )

bù gǎn dā ying   mírén de qiū jǐng   yě yā  càn làn de yún xiá

(              )(                 )(      )(                )

qīng qīng de piāo dàng xiōng yǒu chéng zhú wén sī rú quán cái  qì

(                  )(                 )(             )(      )

bǐ zǒu rú fēi  pāi àn jiào jué qiān gǔ chuán sòng zhěng xiù yì xīn

(          )(             )(                )(              )

xiāo bó nà bái bái pàng pang  kě ài jí le  wén háo jīng xǐwàn fēn

(        )(              )(          )(       )(             )

gào su  sū lián  yì shi   zì kuā  gǎn chù  píng děng xiāng dài

(      )(      )(       )(       )(       )(                 )

jiào yù  fǎng wèn   zuò jiā fēng huá zhèng mào  chū lèi  bá cuì

(      )(         )(       )(                )(              )

hòu shēng kě wèi shǒu bù tíng huī bǐ xià shēng huā lì tòu zhǐ bèi

(              )(             )(               )(            )

yùn zú qì lì zhèn shǒu  liè wù  mò sī kē yù liào  cái sī mǐn jié

(         )(         )(       )(        )(      )(            )


三年级语文第四单元

zhè zhī gē tóng nián  gǎn hǎi de qù shì shǔ jià  jiù jiu  tuì cháo

(         )(       )(               )(      )(      )(        )

bù rěn lí kāi  xīng fèn jí le  zhuī gǎn  zhuō páng xie  lāo hǎi yú

(          )(             )(         )(           )(         )

zhuā zhù jiū jìng  nǔ nǔ zuǐ er bú zuò shēng  shù shǒu jiù qín

(       )(      )(            )(           )(               )

dōng táo xī cuàn  jiā zhù  liǎng tiáo cháng xū  yì yuán wǔ jiàng

(              )(       )(                )(                )

fú lǔ xuān nào de hǎi tān píng jìng zì yóu zì zài de fēi xiáng dà xiā

(    )(               )(       )(                     )(     )

jiǎn bèi ké xún zhǎo  niē zhù sān sān liǎng liǎng yí zhèn qīng xiāng

(       )(        )(       )(               )(               )

āi āi jǐ jǐ bì lǜ de dà yuán pán mào chu lai  lián péng huā gū duo

(       )(                   )(         )(        )(         )

zī shì  yì fú huà  liǎo bu qi  yízhèn wēi fēng  piān piān qǐ wǔ

(      )(         )(         )(              )(              )

suí fēng piāo dòng wǔ dǎo  zuó yè  hǎo mèng  huó líng huó xiàn

(               )(      )(       )(        )(                )

xuě bái de yī shang  jīng miào jué lún  lú huǒ chún qīng  pò liè

(                )(                )(                )(      )

xǔ xǔ rú shēng  mèng bǐ shēng huā hún rán tiān chéng bǎo zhàng

(             )(                 )(              )(        )

dǒu jiǔ bǎi piān  guǐ fǔ shén gōng

(             )(       )  评论这张
 
阅读(57)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017